تصویر شماره دو دوره ها تصویر شماره پنج مکتب سادگی بازاریابی و فروش ، بنیانگذار روح ا... هادوینیا تصویر شش
This is an example of a HTML caption with a link.
فرم ورود اعضا

کلمه عبور :


The daily Drucker
هر روزتان را با پندی از پدر مدیریت نوین آغاز کنید
(آرشیو)
1. راستی در رهبری
2. شناختن آینده
3. وجوب مدیریت
4. مقاومت سازمان ها در برابر تحرک
5. ترک کهنه ها
6. روال ترک کهنه
7 . دانشگران دانشی: دارایی نه هزینه
8. آزادی عمل در کار فکری
9. سیمای بنگاه جدید
10. مدیریت: بدیل خودکامی
11. مدیرت و الهیات
12. عمل بر نظر مقدم است
13. مدیریت و علوم انسانی
14. نگرش مدیرانه
15. ذهنیت سازمان
16. وظیفه ی مدیریت تولید نتیجه ی مطلوب است
17. وظیفه ی اصلی مدیریت
18. جامعه سازمان های خدمتگزار
19. هدف غایی جامعه
20. طبیعت انسان و جامعه
21. نقش سود
22. اقتصاد چون ساحتی اجتماعی
23. فضایل شخصی و صلاح همگانی
24. بازخورد: کلید یادگیری مستمر
25. باز آفریدن خویش
26. بوم شناس اجتماعی
27. آیین مدیریت
28. آزمایشی مهار شده در سوء مدیریت
29. عملکرد= سنجه و محک سنجش مدیر
30. تروریسم و روندهای اساسی
31. جامعه کار آمد
32. گذر از گسل
33. انقلاب مدیریت
34. دانش و فن آوری
35. کاهش جمعیت جوان
36. شرکت فرا میلیتی
37. شخص باسواد
38. موازنه میان ثبات و تغییر
39. سازمان ها ثبات جوامع را بر هم میزنند
40. سازمان مدرن باید ثبات زدا باشد
41. عامل انسانی در مدیریت
42. نقش تماشاگر
43. طبیعت آزادی
44. چشمداشت ها از رهبری سیاسی
45. رستگاری از طریق جامعه
46. نیاز به همسو ساختن علایق
47. هدف اجتماعی جامعه
48. باز آفرینی دولت
49. خصوصی سازی مجدد
50. مدیریت و توسعه اقتصادی
51. شکست برنامه ریزی متمرکز
52. دولت سبیل چرب کن
53. وظایف تازه ی دولت
54. مشروعیت بنگاه
55. حاکمیت در بنگاه
56. متوازن کردن سه ساحت بنگاه
57. تعریف هدف اصلی و رسالت بنگاه
58. تعریف هدف اصلی و رسالت بنگاه
59. شناخت آنچه مشتری خریدار آن است
60. پیشاهنگ تغییر
61. محک نوآوری
62. دانش دیگران
63. در نوآوری دنبال ایده های بزرگ باشید
64. در تدارک آینده
65. نوآوری و خطر پذیری
66. آفریدن یک «کل واقعی»
67. تلاطم: تهدید یا فرصت؟
68. آماده شدن برای تغییر دایم
69. در طلب تغییر
70. محک زدن تغییر
71. هدف اصلی بنگاه اقتصادی
72. اجرایی کردن طرح های راهبردی
73. اصول فراگیر کارآفرینی
74. هم کوتاه مدت، هم بلند مدت
75. تعدیل هدف ها و ظرفیت ها
76. غرض از سود
77. اخلاق و سود
78. تعریف عملکرد بنگاه
79. کارنامه ی مدیر
80. فراسوی انقلاب اطلاعات
81. فن آوری اینترنت و مسئله ی آموزش و پرورش
82. قدرت عظیم تجارت الکترونیکی
83. چالش های تجارت الکترونی
84. از داستان های حقوقی تا واقعیت های اقتصادی
85. اداره کردن بنگاه های چندملیتی
86. فرمانده یا شریک
87.اطلاعات در خدمت راهبرد
88. ناکامی علم مدیریت
89.ماهیت نظام های پیچیده
90. از تحلیل تا مشاهده
91. مدیریت چون مجاهده ای انسانی
92. کارگر مسئول
93. غرض از عملکرد
94. سازمان ها و افراد
95. گزینش رهبر
96. صفت های رهبر
97. رهبری بر اساس توانایی ها
98. رهبری یعنی مسئولیت
99. جای خالی راستی
100. رهبری و بحران
101. چهار توانمندی هر رهبر
102. رهبر بدلی در برابر رهبر راستین
103.چرچیل رهبر
104. سبک مدیریت آلفرد اسلون
105. تصمیم های مرتبط با کارکنان
106. جذب کردن و نگه داشتن افراد
107. گزیدن افراد: یک نمونه
108. مراحل تصمیم گیری برای گزینش افراد
109. انتصاب های نادرست
110. گزینش جانشین
111. اسلون و تصمیم های مرتبط با کارکنان
112. قاضی خوب؟
113. ترفیعات سرنوشت ساز
114. مسئولیت اجتماعی
115. اسلون و بحث مسئولیت اجتماعی
116. آز و فساد در بنگاه
117. اخلاق کسب و کار چیست؟
118. مبانی اخلاق مسئولیت اجتماعی
119. علم اخلاق در کسب و کار
120. تشویش روان شناختی
121. اداره کردن دانشگران
122. جامعه ی شبکه ای
123. هماورد جویی در جهان
124. ویژگی های جامعه ی فردا
125. کثرت گرایی جدید
126. دانش نافی مهارت نیست
127. جامعه ی دانشوران و جامعه سازمان ها
128. بهای موفقیت در جامعه ی دانشوران
136. مدیریت کارکنان نامتعارف
137. بنگاه در هیئت کنفدراسیون
138. بنگاه در هیئت سندیکا
139. کارکنان به مثابه دارایی و اندوخته ی سازمان
140. بهره وری کردن «دست ورزان»
141. بهره وری کارهای خدماتی